Villkor för förskrivningstjänst för

Apomeds NL B.V., Phileas Foggstraat 3 A, 7821 AJ Emmen, Nederländerna ("Apomeds")

I. Omfattning 

Dessa Allmänna villkor gäller för användning av Apomeds prenumerationstjänst. Genom att använda prenumerationstjänsten accepterar du att dessa villkor är bindande. Muntliga tilläggsavtal kräver skriftlig bekräftelse från Apomeds för att vara giltiga.

II. Ingående av Prenumerationsavtal

  1. Om du använder Apomeds prenumerationstjänster nedan ingås ett avtal om prenumerationstjänster mellan dig och oss. Du kommer att få den valda produkten som du har beställt i webbplatsens onlinebutik eller som anges på läkemedelsreceptet för den tidsperiod som du har valt.
  2. Någon laglig rätt att använda Apomeds prenumerationstjänster ges inte.
  3. Alla mottagna recept kommer att kontrolleras av Apomeds. När kunden accepterar att ta del av recepttjänsterna får han eller hon en elektronisk bekräftelse.  
  4. Kunden kan endast få de läkemedel som anges på receptet eller som visas i webbutiken.
  5. Därutöver gäller Apomeds Allmänna villkor https://apomeds.com/se/villkor

III. Ansvarsbegränsning

Baserat på nuvarande teknisk standard kan fullständigt felfri och/eller permanent tillgänglighet av kommunikation via Internet inte garanteras. Apomeds tar följaktligen inget ansvar med avseende på den ständiga, oavbrutna tillgängligheten av online-abonnemangstjänsten för tekniska eller elektroniska fel som Apomeds inte har något inflytande över. Detta gäller även för förseningar i behandlingen av prenumerationsleveranser.

IV. Tillämplig lag, ogiltighet

  1. Affärsförbindelserna mellan Apomeds och kunden omfattas av nederländsk lag med undantag för Förenta nationernas konvention om avtal för internationella köp av varor (CISG). Valet av lag får inte leda till att konsumenten berövas det skydd som ges genom de bestämmelser som, enligt den lag som skulle vara tillämplig i avsaknad av lagval, inte får frångås genom avtal. Lagvalet har inte heller någon betydelse för tillämpningen av tvingande internationella rättsregler vid den domstol vid vilken talan väckts.
  2. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor är eller blir helt eller delvis ogiltig, ska giltigheten av alla andra bestämmelser förbli oförändrad. De relevanta lagbestämmelserna ska gälla i stället för den verkningslösa bestämmelsen i fråga.

V. Skydd av personuppgifter

Fullständig information om behandlingen av personuppgifter finns i sekretesspolicyn  https://apomeds.com/se/integritet

***

Uppsägning

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp prenumerationsavtalet inom fjorton dagar utan att ange skälet till detta. Ångerrätten gäller fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, tog varorna i besittning (vid regelbunden leverans av varor under en viss period, från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, tog den första sändningen av varor i besittning). 

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss på:

Apomeds NL B.V.

Phileas Foggstraat 3 A

7821 AJ Emmen

Nederländerna

Telefon: +43.681.84665606

E-mail: pharmacist@apomeds.com 

genom ett tydligt meddelande (t.ex. brev per post eller e-post) om ditt beslut att häva avtalet. För detta ändamål kan du använda uppsägningsformuläret, men detta är inte ett krav.

Att skicka ett meddelande om att du önskar utöva din ångerrätt innan tiden därför löper ut ska anses tillräckligt för att ångerrätten ska iakttas.

Följder av uppsägning  

Om du säger upp avtalet är vi skyldiga att omedelbart återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveransavgifter (med undantag för extra kostnader till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss) senast inom fjorton dagar från det datum då vi mottog ditt meddelande om uppsägning av avtalet. För att genomföra denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte ett alternativt arrangemang uttryckligen har avtalats med dig; ingen avgift kommer att debiteras för någon sådan återbetalning.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills varorna har returnerats till oss eller du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som är det tidigare datumet.

Du är skyldig att omedelbart returnera varorna till oss senast inom fjorton dagar från den dag då du meddelade oss att du säger upp avtalet. Tidsfristen anses ha iakttagits om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden. Vi står för kostnaden för att returnera varorna.

Du är skyldig att täcka eventuell värdeminskning av varorna endast om värdeminskningen beror på hantering av varorna utöver vad som är nödvändigt för att kontrollera deras kvalitet, egenskaper och funktion. 

Undantag från ångerrätten:

Ångerrätten gäller inte för levererade varorsom är förseglade och olämpliga att returnera på grund av hälsoskydds- eller hygienskäl, i den mån förseglingen avlägsnades efter leveransen. Sådana artiklar kan också inkludera läkemedel eller testremsor, i den mån sådana varor levereras med en försegling som har tagits bort efter leveransen.

Formulär för ångerrätt

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

– An Apomeds NL B.V.

Phileas Foggstraat 3 A

7821 AJ Emmen

Nederländerna

Telefon: +43.681.84665606

E-mail: pharmacist@apomeds

– Jag/vi (*) säger härmed upp det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande

 varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

– Beställning lagd den (*)/mottagen den (*)

– Kundens (kundernas) namn

– Kundens (kundernas) adress

– Kundens (kundernas) underskrift (endast för pappersutskrift)

– Datum

(*)Stryk det som inte är tillämpligt.


Senast uppdaterat: november 2022

+49-800-2040640 internationellt tel. E-post